Sporten in de buitenlucht onder begeleiding

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Iedereen Vitaal Groningen

Dit zijn de 7 artikelen van de algemene voorwaarden van Iedereen Vitaal Groningen (IVG). IVG is gevestigd te Groningen en bij de KvK geregistreerd onder nummer 61856045.

Artikel 1 – Het aanbod van IVG

 1. IVG biedt sport- en beweegactiviteiten aan voor iedereen en is trots op de diensten die zij levert. IVG garandeert dan ook dat ze presteert naar beste inzicht en vermogen. De opdrachtgever kan van IVG goed vakmanschap verwachten.
 2. Hoewel IVG natuurlijke personen (hierna: de sporter) begeleidt, gelden haar contractuele verplichtingen uitsluitend jegens de opdrachtgever.
 3. Het aanbod in offertes van IVG is zonder BTW en kosten als reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Is het aanbod samengesteld, dan houdt dat niet in dat een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs verricht hoeft te worden.
 4. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op elke overeenkomst die voortbouwt op de oorspronkelijke.

Artikel 2 – Gedragsregels

 1. IVG behandelt sporters met respect en verwachten van hen hetzelfde. Dat betekent: geen agressie (fysiek of verbaal), hinderlijk gedrag of drank- of drugsgebruik ten tijde van de activiteiten. IVG beschouwt een veilige omgeving immers als een van de fundamenten van het vak.
 2. Indien een sporter deze gedragsregels schendt kan IVG hem of haar uitsluiten van verdere deelname van de activiteit in kwestie en/of toekomstige activiteiten, zonder dat er sprake zal zijn van enig recht op schadevergoeding.

Artikel 3 – Verplichtingen van de zakelijke opdrachtgever

 1. Onder zakelijke opdrachtgever wordt verstaan de contractspartij van IVG die handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep op bedrijf.
 2. Indien niet anders overeengekomen zorgt de zakelijke opdrachtgever voor:
  1. een deugdelijke locatie;
  2. goed materiaal en
  3. indien van toepassing: adequate begeleiding van de sporter.
 3. Indien zakelijke opdrachtgever niet voldoet aan haar verplichting en IVG niet op een veilige en/of verantwoorde wijze haar activiteiten aan kan bieden, kan IVG besluiten de activiteit te elfder ure te annuleren zonder dat enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.
 4. IVG is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebreken in het bovenstaande.

Artikel 4 – Betaling

 1. IVG hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, doch in ieder geval binnen 14 dagen na de aangeboden activiteit. Na goed onderling overleg kan de nota naar derden zoals gemeenten of verzekeraars, maar zonder nadere afspraken blijft de betalingsplicht bij de opdrachtgever liggen. Bij overschrijding van deze betaaltermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Zonder overleg is verrekening niet mogelijk. Eventuele bezwaren tegen nota’s of de hoogte ervan schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Strippenkaarten zijn vanaf de datum van uitgifte één kalenderjaar geldig en zijn persoonlijk van aard. De overdraagbaarheid van strippen is derhalve uitgesloten.
 4. Ongebruikte strippen worden slechts gerestitueerd in geval van dringende redenen. Het te restitueren bedrag zal naar rato worden teruggestort.
 5. De opzegtermijn van abonnementsvormen bedraagt één volle kalendermaand. In het geval de opzegging niet gelijk loopt met de betaaltermijnen, zal de eindafrekening naar rato plaatsvinden.
 6. In geval van verzuim wordt een contractuele rente van 1% per maand gerekend. De wettelijke rente geldt indien deze hoger is. Verder kan een vordering uit handen worden gegeven. In dat geval zijn incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van €150,- exclusief BTW. Is de opdrachtgever een consument, dan wordt een contractuele rente van 5% per jaar gerekend, tenzij de wettelijke rente hoger is die dan gerekend wordt.
 7. Betalingen strekken ten eerste om kosten te dekken. Vervolgens om de rente te voldoen en ten slotte ter betaling van de hoofdsom, de oudste facturen als eerst. Uiteraard staat IVG open voor betalingsafspraken, maar zij mag een aanbod weigeren zonder dat er sprake zal zijn van schuldeisersverzuim.
 8. De opdrachtgever kan de overeengekomen activiteiten geheel of gedeeltelijk annuleren. Een annulering is kosteloos, mits dit IVG uiterlijk 30 kalenderdagen van tevoren bereikt. Voor een afzegging die minder dan 30 kalenderdagen van tevoren gedaan wordt zal 50 % van het tarief in rekening worden gebracht, met een minimum van € 75,- excl BTW.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 1. IVG is aansprakelijk voor schade door fouten die zij maakt en die vermeden zouden zijn bij zorgvuldig handelen. Die schade wordt dan ook vergoed tot ten hoogste het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert of, in het geval de verzekeraar niet uitkeert, tot het factuurbedrag van het deel dat betrekking heeft op die schade.
 2. IVG is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade die haar toe te rekenen is en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. De opdrachtgever vrijwaart IVG voor schade die derden in het kader van de opdracht lijden, maar die IVG niet toe te rekenen is. Mocht IVG desondanks worden aangesproken, dan zal opdrachtgever haar adequaat bij (doen) staan, zowel buiten als in rechte. In het geval opdrachtgever ter zake in gebreke raakt, dan is IVG zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. De kosten die daardoor ontstaan komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 – Tussentijds einde

 1. De opdrachtgever kan de overeengekomen activiteiten geheel of gedeeltelijk annuleren. Een annulering is kosteloos, mits dit IVG uiterlijk 48 uur van tevoren bereikt. Voor een afzegging die minder dan 48 uur van tevoren gedaan wordt zal 50% van het tarief in rekening worden gebracht.
 2. IVG kan de overeenkomst eenzijdig opzeggen indien de opdrachtgever niet vrij over haar vermogen kan beschikken, zoals bij liquidatie, beslaglegging, faillissement. Dit opzeggen zal niet leiden tot enige vorm van schadevergoeding.
 3. In gevallen van overmacht zal IVG haar werkzaamheden opschorten en haar uiterste best doen om de opdrachtgever zo spoedig mogelijk er van op de hoogte te stellen. Duurt de staat van overmacht langer dan twee maanden, dan zijn beide partijen bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er sprake zal zijn van recht op schadevergoeding.
 4. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: elke van buitenkomende oorzaak – te voorzien of niet – waarop IVG geen invloed kunnen uitoefenen en die er voor zorgen dat verplichtingen niet deugdelijk nagekomen kunnen worden.
 5. Wordt de overeenkomst ontbonden, dan worden de vorderingen van IVG direct opeisbaar.

Artikel 7 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Opdrachtgever en IVG beloven elkaar om, in tijden van conflict, hun uiterste best te doen om onenigheden in goed onderling overleg op te lossen.
 2. Mochten partijen er desondanks niet uitkomen, dan is de rechter in Groningen bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen. IVG kan er voor kiezen het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
 3. Vorderingsrechten vervallen één jaar nadat opdrachtgever bekend werd met het bestaan ervan of dat redelijkerwijs kon zijn.
 4. Als laatste behoudt IVG het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. IVG zal de opdrachtgever daar schriftelijk van op de hoogte brengen. Deze wijzigingen binden partijen vanaf veertien dagen na kennisgeving.

Artikel 8 – Privacy beleid

 1. De door de particulier verstrekte gegevens (mailadres, naam, telefoonnummer, bankrekeningnummer) worden niet met anderen gedeeld, Tenzij u hier expliciet toestemming voor geeft. IVG houdt zich aan de wet bescherming persoonsgegevens.
 2. IVG houdt zich het recht voor om de privacy policy aan te passen. IVG zal de particulier hier schriftelijk van op de hoogte brengen. Deze wijzigingen binden partijen vanaf veertien dagen na kennisgeving.